Договір купівлі продажу Представника Ейвон « Avon Украина
C11 Дней до конца кампании: -1320 каталога

Договір купівлі продажу Представника Ейвон

 

Будь ласка, уважно ознайомтесь із текстом Договору купівлі-продажу, що розташований нижче. Проставляючи відмітку в полі «Я погоджуюсь», Ви підтверджуєте свою згоду з умовами даного Договору купівлі-продажу та погоджуєтесь дотримуватися його умов, а також гарантуєте, що маєте право на укладання такого Договору (цивільну дієздатність) згідно з чинним законодавством України.

У випадку, якщо Ви не згодні з умовами даного Договору або не маєте право його укладати, будь ласка, не проставляйте відмітку в полі «Я погоджуюсь» В такому випадку Ви не зможете зареєструватися покупцем та отримати право на замовлення косметичної продукції на умовах, визначених цим Договором.


ДОГОВІР КУПІВЛІ — ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ

Цей Договір укладено між Дочірнім підприємством «Ейвон Косметікс Юкрейн» (надалі — «Компанія «Ейвон» та/або «Компанія» та/або «Продавець»), в особі Генерального директора Карини Таковенко, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та фізичною особою, дані якого/якої зазначені у Реєстраційній картці Покупця (надалі – «Покупець»), заповненій на інтернет-сайті my.avon.ua (далі – «Сайт AVON»), з іншої сторони.Компанія та Покупець в даному Договорі (далі за текстом – «Договір») можуть разом іменуватися як Сторони, та кожен окремо – як Сторона.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Компанія зобов’язується продавати, а Покупець – приймати та оплачувати парфумерно-косметичну та іншу продукцію торгової марки «AVON» (надалі – «Продукція») на умовах, викладених в даному Договорі.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ
2.1. Компанія має право встановлювати максимальну та/або мінімальну кількість замовлень на окремі види Продукції, що придбавається Покупцем.
2.2. Компанія має право встановлювати, переглядати та скасовувати будь-які знижки та спеціальні пропозиції щодо Продукції, що придбавається Покупцем.
2.3. Компанія зобов’язується здійснювати прийняття, обмін придбаної Покупцем Продукції за умови дотримання Покупцем відповідної Процедури Компанії. Погоджуючись з умовами даного Договору на Сайті AVON, Покупець підтверджує, що він ознайомлений з Умовами обміну, повернення Продукції Компанією та погоджується здійснювати прийняття, обмін придбаної ним Продукції відповідно до Умов обміну, повернення Продукції. Сторони погодилися, що зміни умов прийняття, обміну, повернення придбаної Покупцем Продукції здійснюватимуться Компанією в односторонньому порядку та не потребують окремого погодження з Покупцем.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
3.1. Покупець зобов’язується здійснити оплату придбаної ним Продукції на умовах, зазначених в даному Договорі.
3.2. Покупець зобов’язується підтвердити факт отримання Продукції шляхом підписання та надання Компанії одного примірника Акту приймання косметичної продукції та/або Реєстру прийому-передачі замовлень.
3.3. Покупець не має прав чи повноважень представляти Компанію «Ейвон» як її співробітник у будь-яких переговорах, а також брати на себе будь-яку відповідальність від імені Компанії «Ейвон», у тому числі: використовувати логотип, символіку, корпоративний стиль Компанії в комерційних цілях, рекламувати Продукцію Компанії у засобах масової інформації та інше. Цей Договір не є підставою виникнення трудових правовідносин між Сторонами. Будь-які дії, що Покупець здійснює з Продукцією після її покупки, здійснюються останнім від свого імені. Усі зобов’язання, пов’язані з витратами, ризиками та дотриманням чинного законодавства, Покупець виконує самостійно.
3.4. У випадку звернення на інформаційну лінію Компанії та/або через інтернет-сайт за допомогою посилання «Зв’яжіться з нами» Покупець зобов’язаний спілкувати із представниками Компанії у ввічливій та коректній формі та не допускати вживання образливих слів, грубих слів, підвищення голосу, порушення етичних норм та етичних стандартів Компанії. Компанія має право тимчасово припинити обслуговування Покупця через інформаційну лінію та/або через інтернет-сайт за допомогою посилання «Зв’яжіться з нами» у випадку порушення Покупцем вимог цього пункту до моменту усунення Покупцем такого порушення.

4. УМОВИ ПРОДАЖУ
4.1. Ціна Договору складається із сум вартості продукції, що придбавається Покупцем за цим Договором. Детальні умови продажу викладені у каталогах, накладних-рахунках та інших документах Компанії.
4.2. Оплата вартості кожного замовлення Продукції здійснюється Покупцем у безготівковій формі протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту виписки Компанією накладної-рахунку Покупцю на відповідне Замовлення Продукції. У разі, якщо при реєстрації на сайті AVON Покупець обрав опцію (варіант реєстрації), що передбачає реєстрацію його як «експрес-Покупця», тобто Покупця, який при реєстрації не надає свої паспортні дані (серія, номер паспорту, дата видачі, орган, що видав паспорт, зареєстроване місце проживання) та ідентифікаційний номер, умова цього Договору про оплату вартості кожного замовлення протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту виписки накладної-рахунку не застосовується; такий Покупець здійснює оплату кожного замовлення авансом, в день формування ним замовлення на сайті AVON, при цьому обов’язок Компанії щодо передачі (доставки тощо) Покупцеві замовленої продукції в такому випадку виникає виключно після повної оплати такої продукції та вартості її доставки.
4.2.1 Покупець може замовити накладну-рахунок у паперовому вигляді при розміщенні замовлення на Сайті AVON або ознайомитися з її електронною версією на своїй персональній сторінці на Сайті AVON.
4.2.2. Продукція, що була замовлена Покупцем, вважається оплаченою з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця. Банківські послуги щодо переказу грошових коштів сплачуються Покупцем.
4.3. У разі несплати або неповної оплати Покупцем замовленої Продукції у строк, визначений пункті 4.2. Договору, Компанія має право нараховувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату виникнення заборгованості від суми заборгованості (несплаченої або неповністю сплаченої вартості Продукції) за кожний календарний день прострочення, починаючи з дня, наступного за останнім днем строку, протягом якого повинна була бути здійснена оплата. Додатково до нарахування пені Компанія має право нараховувати 3 % (три) річних від суми заборгованості (несплаченої або неповністю сплаченої вартості Продукції) за кожний календарний день прострочення, починаючи з дня, наступного за останнім днем строку, протягом якого повинна була бути здійснена оплата.
4.4. У разі, якщо на момент здійснення чергового замовлення Продукції існує заборгованість Покупця перед Компанією, Компанія має право:

5. СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його укладення. Сторони домовилися, що даний Договір є укладеним за умови та з моменту виконання Покупцем усіх наступних дій:
5.1.1. Входу Покупцем як зареєстрованого покупця на Сайт AVON через свій обліковий запис (реєстраційний номер, присвоєний відповідно до правил/процедур Компанії);
5.1.2. Ознайомлення Покупцем з цим Договором та підтвердження згоди Покупця з його умовами шляхом проставлення відмітки в полі «Я погоджуюсь» на Сайті AVON;
5.2. Сторони домовилися та погодилися шляхом укладання цього Договору, що умови, визначені у пункті 5.1. Договору, є істотними.
5.3. Цей Договір укладений на необмежений строк. Договір вважатиметься автоматично розірваним (припиненим) у позасудовому порядку, якщо протягом одного року з моменту останньої покупки (замовлення), Покупець не придбав жодної Продукції за цим Договором.
Сторони встановили, що дія даного Договору також може бути припинена будь-якою зі Сторін за умови, якщо інша Сторона буде повідомлена про це у письмовій формі не менше, ніж за 14 календарних днів до дати припинення.
5.4. Припинення дії Договору не звільняє Покупця від зобов’язань повністю оплатити отриману Продукцію та суму нарахованої пені та 3% річних.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Компанія «Ейвон» не несе будь-якої відповідальності за затримку, невиконання або за повну чи часткову неможливість виконання своїх обов’язків за цим Договором у разі виникнення обставин, що не залежать від Компанії «Ейвон».

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ
7.1. Погоджуючись з умовами цього Договору Покупець надає Компанії та Avon Products Inc. (Нью Йорк, США, http://www.avoncompany.com) (надалі – «API») згоду на обробку своїх персональних даних з метою управління господарською діяльністю, вирішення питань дотримання законодавства та сплати податків. Такі дані про Покупця, зокрема, включатимуть: повне ім’я, стать, паспортні дані, адресу реєстрації та фактичного місця проживання, номер телефону та будь-які інші персональні дані, які були/будуть передані або в інший спосіб повідомлені Покупцем та/або отримані Компанією та/або АРІ від третіх осіб (далі за текстом – Дані).
7.2. Покупцю відомо, що він може в будь-який час ознайомитися зі своїми Даними, які обробляються, і вимагати внесення необхідних виправлень, а також відкликати свою згоду на обробку Даних Компанією та/або API, направивши письмове повідомлення на адресу: 08325, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, а/с AVON. Покупцю відомо, що мотивовані вимоги щодо зміни або знищення Даних необхідно направляти письмово на адресу: 08325, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, а/с AVON.
7.3. Покупець надає свою безумовну згоду на те, що Компанія та API мають право передавати Дані іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (транскордонну передачу), зокрема, до будь-яких своїх афілійованих осіб. Покупець погоджується, що Компанія та АРІ та будь-яка їх афілійована особа, включаючи тих, що знаходяться за кордоном, можуть передавати зібрані Дані третім особам, які допомагають Компанії та/або API та її афілійованим особам в управлінні господарською діяльністю та які матимуть договірні зобов’язання зберігати конфіденційність Даних, зокрема, але не виключно: постачальникам послуг та ін. Такі треті особи та афілійовані особи можуть знаходитися у ЄС, а також у будь-яких інших країнах, включаючи США та Канаду.
7.4. Підписанням цього Договору Покупець підтверджує та погоджується з наступним:
7.4.1. Покупець належним чином повідомлений про включення його Даних до бази персональних даних Компанії, про мету отримання та обробки своїх персональних даних та їх передачу третім особам. Надана Покупцем згода не вимагає окремого повідомлення;
7.4.2. Покупець отримав та ознайомлений з Повідомленням про володільця персональних даних, склад, зміст та мету збору персональних даних, осіб, яким передаються персональні дані, про права суб’єкта персональних даних;
7.4.3. Покупець згоден на зміну Даних про нього та/або їх знищення після закінчення строку, зазначеного в пункті 7.5 цього Договору, без додаткового повідомлення про такі зміну/знищення; 7.4.4. Обробка (в т.ч. використання) Даних про Покупця може здійснюватися в країнах, де законодавство про захист даних може відрізнятися від законодавства України;
7.4.5. Покупець ознайомився з Політикою конфіденційності Компанії з метою отримання додаткової інформації про процедури Компанії щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних.
7.5. Згода Покупця на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом 3 (трьох) років з дати припинення (розірвання) Договору. Після закінчення вказаного строку дії згоди вона вважається продовженою на кожні наступні три роки у разі відсутності відомостей про її відкликання.
7.6. Оскільки на момент укладення Договору Сторонам невідомо, коли у АРІ виникне необхідність в обробці Даних, як це передбачено умовами наданої згоди на обробку персональних даних та відповідно до ст. 212 Цивільного кодексу України, вказана згода надається АРІ з відкладальною обставиною. Покупець розуміє та погоджується, що АРІ буде обробляти Дані як це передбачено умовами цього Договору лише з моменту відправлення Покупцю повідомлення, передбаченого статтею 12 Закону України «Про захист персональних даних» або іншого повідомлення, що буде вимагатися законодавством України на дату відправлення АРІ такого повідомлення або повідомлення АРІ в довільній формі, якщо на момент відправлення повідомлення законодавство України не буде передбачати певних вимог до такого повідомлення.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Будь-які повідомлення або інша кореспонденція, що стосуються даного Договору або у зв’язку з ним, мають здійснюватися у письмовій або іншій формі, передбаченій цим Договором. Погоджуючись з умовами цього Договору Покупець не заперечує та надає згоду Компанії направляти на його електронну адресу/пошту та/або контактний телефон маркетингові (рекламні) матеріали щодо придбання продукції Компанії тощо. Покупець може відмовитися від отримання маркетингових (рекламних) матеріалів щодо придбання продукції Компанії тощо шляхом направлення письмового повідомлення за адресою: 08325, Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе, а/с AVON. Сторони погодилися, що Компанія має право, а Покупець надає згоду на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних, інформації про себе, відомостей щодо укладання та виконання зобов’язань за цим Договором тощо з метою формування та ведення кредитної історії Покупця в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Запит та надання інформації на підставі цього пункту Договору вважається здійсненим за згодою Покупця.
Також Сторони домовилися, що Компанія має право, а Покупець надає згоду на збір, зберігання, використання та передачу інформації про себе, відомостей щодо укладання та виконання зобов’язань за цим Договором, інформації про стан його рахунків в облікових системах Компанії, третім особам, які надають послуги Компанії, в тому числі, але не виключно, послуги з стимулювання збуту продукції Компанії та залучення нових покупців (т.з. «координаторам», «районним менеджерам» тощо), а також послуги, пов’язані зі стягненням заборгованості Покупця перед Компанією (у разі її наявності).
8.2. Взаємовідносини між Сторонами даного Договору регулюються цивільним законодавством України.
8.3. Всі спори, що виникатимуть у зв’язку з виконанням умов даного Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення шляхом переговорів, спір підлягає розгляду у місцевому суді за місцем знаходження Компанії.
8.4. Цей Договір є стандартною формою договору Компанії та, опублікований на Сайті AVON, має таку ж юридичну силу, як якби він був складений у формі документа, що підписується обома Сторонами. Компанія має право змінювати відповідне посилання на Сайт AVON та/або умови цього Договору час від часу, направляючи про це повідомлення Покупцеві поштою та/ або електронною поштою за адресами, вказаними в реєстраційній картці / анкеті Покупця, та/або шляхом направлення SMS-повідомлення на номер телефону, вказаний в реєстраційній картці / анкеті Покупця.
8.5. Погоджуючись з умовами цього Договору, Покупець надає Компанії згоду на автоматичне підключення йому платної послуги Avon Mobile. Покупець має право відмовитися від послуги, повідомивши про своє рішення за телефоном інформаційної лінії відповідного регіону або через інтернет-сайт https://my.avon.ua/ за допомогою посилання «Зв’яжіться з нами». Детальну інформацію про послугу Avon Mobile Покупець може отримати за посиланням http://service.avon.ua /.
8.6. Погоджуючись із умовами цього Договору, Покупець надає свою згоду на виконання та дотримання усіх внутрішніх процедур Компанії, які стосуються реєстрації Покупців, участі в заохочувальних програмах, придбання Продукції, оплати Продукції, повернення Продукції тощо. Такі внутрішні процедури Компанії можуть час від часу змінюватися і Покупець несе відповідальність за своєчасне ознайомлення із таким змінами.
8.7. Кожен Покупець реєструється на Сайті AVON для роботи в системі AVON, ознайомлення з цим Договором, діючими процедурами / правилами Компанії і змінам до них, а також для укладення цього Договору. При реєстрації Покупець вказує своє ім’я і прізвище в якості логіна, а також використовує надійний пароль, який повинен складатися не менше, ніж з 7 символів і бути комбінацією букв верхнього та нижнього регістру і цифр. Покупець відповідає за збереження своєї персональної інформації (логін, пароль) і не має права розкривати, передавати або іншим чином надавати третім особам право користування своїм логіном і паролем. Покупець використовує реєстраційний номер (обліковий запис) в цілях, зазначених у цьому пункті 8.7. При укладенні цього Договору Покупець підтверджує дані реєстраційної картки / анкети Покупця. Також Покупець підтверджує, що він має повний обсяг цивільної дієздатності, для укладання цього Договору, виконання обов’язків, передбачених Договором і застосовним законодавством, та відповідальності за невиконання або неналежне виконання таких обов’язків.
8.8. У випадку виявлення Компанією неправдивості даних Покупця, зазначених у реєстраційній картці/ анкеті Покупця, будь-яких дій із обліковим записом, які мають ознаки шахрайських, Компанія має право негайно розірвати Договір, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну адресу та/або номер мобільного телефону, що зазначені у реєстраційній картці / анкеті Покупця. В такому випадку договір вважатиметься розірваним з моменту направлення відповідного повідомлення. У випадках, вказаних в цьому пункті 8.7, Компанія також має право відмовити Покупцеві у продажу замовленої Продукції.
8.9. Сторони домовилися, що Компанія має право на відступлення права вимоги щодо заборгованості Покупця за придбану продукцію, включаючи штрафні санкції, третім особам без попереднього письмового повідомлення Покупця.
8.9. Даний Договір укладено українською мовою у с. Щасливе Бориспільського району Київської області.
8.10. Компанія має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених чинним законодавством України.

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
КОМПАНІЯ
ДП «ЕЙВОН КОСМЕТІКС ЮКРЕЙН» Київська область, Бориспільський район,
с. Щасливе, вул. Харківське шосе, 5
код ЄДРПОУ: 24924140
р/р: 26000301138 ОПЕРУПРАВЛІННЯ ОЩАДБАНКУ УКРАЇНИ
МФО 300465
ПОКУПЕЦЬ
Як зазначено в Реєстраційній картці Покупця
Додаток № 1
до Договору купівлі-продажу
косметичної продукції
ПОВІДОМЛЕННЯ
про володільця персональних даних, склад, зміст та мету збору персональних даних, осіб, яким передаються персональні дані, про права суб’єкта персональних даних
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЙВОН КОСМЕТІКС ЮКРЕЙН» (код за ЄДРПОУ 24924140, місцезнаходження: 08325, Київська обл., Бориспільський район, с.Щасливе, вул. Харківське шосе, 5), надалі за текстом іменоване «Підприємство», на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у зв’язку зі збором персональних даних, повідомляє Вас, як суб’єкта персональних даних, про наступне:
  1. Надані Вами персональні дані було зібрано до бази персональних даних, володільцем якої є Підприємство.
  1. Зібрані про Вас персональні дані, зокрема, включають: повне ім’я, стать, паспортні дані, адресу реєстрації та фактичного місця проживання, номер телефону та будь-які інші персональні дані, які були/будуть передані або в інший спосіб повідомлені Вами та/або отримані Підприємством від третіх осіб.
  2. Зібрані про Вас персональні дані будуть оброблятися Підприємством на підставі наданої Вами згоди на обробку персональних даних, з метою, що визначена такою згодою, а саме: управління господарською діяльністю, вирішення питань дотримання законодавства та сплати податків.
  3. Підприємство та будь-яка його афілійована особа, включаючи тих, що знаходяться за кордоном, можуть передавати зібрані про Вас персональні дані третім особам, які допомагають Підприємству та його афілійованим особам в управлінні господарською діяльністю та які матимуть договірні зобов’язання зберігати конфіденційність таких даних, зокрема, але не виключно: постачальникам послуг та ін. Такі треті особи-отримувачі даних можуть знаходитися у ЄС, а також у будь-яких інших країнах, включаючи США, Канаду та будь-які інші країни.
  4. Суб’єкт персональних даних, у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних», має право:
1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
ПОКУПЕЦЬ
Як зазначено в Реєстраційній картці Покупця